ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

រូបថតរោងចក្រ

factory02

factory03

factory05

factory10

factory04

factory07

factory20

factory06

factory01

factory08

factory09

រូបថតពិព័រណ៍

factory19

factory12

factory17

factory13

factory15

factory16

factory14

factory11